Informace k žádosti o pořízení opisů, výpisů a kopií ze zdravotnické dokumentace

Pacient/zákonný zástupce
a) Má právo na poskytnutí veškerých informací ze zdravotnické dokumentace týkající se jeho osoby, rovněž i v jiných zápisech  vztahující se k jeho zdravotnímu stavu
b) Nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů uvedených v bodě a)
c) Má právo na pořízení opisů, výpisů nebo kopií dokumentů uvedených v bodě a)
d) Má právo určit osobu, která může být informována dle bodu a), b), c)
e) Má právo vyslovit zákaz podávání informací jakékoliv osobě
f)  Má právo určení osoby a zákazu podávání informací dle bodu d), e), kdykoli odvolat

Osoba určená pacientem
pacient na základě plné moci nebo písemného souhlasu určí osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu. Oprávněné osobě lze poskytnout buď veškeré informace shromážděné ve zdravotnické dokumentaci (dále ZD) nebo jen ve vymezeném rozsahu či pořídit opisy, výpisy a kopie ze ZD.

Osoba blízká

 1. Má právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, příčinách úmrtí a výsledků pitvy (byla-li provedena), nahlížet do ZD v přítomnosti zdravotnického pracovníka ať už celé dokumentace, části nebo pořízení výpisů, opisů nebo kopií , neurčil-li za svého života jinak
 2. Má právo na informace i když pacient za svého života vyslovil zákaz na poskytování informací o svém zdravotním stavu, včetně práva nahlížet do ZD v přítomnosti zdravotnického pracovníka nebo jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta, právo pořizovat z nich výpisy, opisy nebo kopie, pokud je to v zájmu ochrany jejich zdraví a ochrany dalších osob, a to v rozsahu nezbytně nutném pro ochranu zdraví
 3. Má právo na informace, pokud jde o pacienta, který s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají však právo na aktuální informace o zdravotním stavu, nemají však právo nahlížet do ZD a na pořízení výpisů, opisů a kopií.

Komu nemohou být poskytnuty informace:

Zákonný zástupce, pěstoun

 1. Na základě údajů ve ZD o nezletilém pacientovi, z nichž lze vyvodit podezření na zneužívání, nebo týrání, ohrožování jeho zdravého vývoje, popřípadě jiné závažné porušení rodičovské zodpovědnosti
 2. Na žádost nezletilého pacienta, který s ohledem na věk a stupeň rozumové vyspělosti je schopen sám si utvářet své názory, lze přístup do ZD omezit pouze ve vztahu k údajům uvedených v bodě 1.

Jak postupovat:

Při osobním jednání:

 1. Vyplníte formulář „Žádost o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace
 2. Předložíte doklad totožnosti, v případě osoby blízké doklad prokazující příbuzenský vztah (rodný list, oddací list.)
 3. V případě osoby určené pacientem úředně ověřenou plnou moc pacienta.

Zaslání žádosti poštou:

 1. Vyplněnou žádost zašlete na adresu: SZZ Krnov, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov.
 2. Můžete využít daný formulář, nebo sepsat vlastní žádost
 3. Z žádosti musí být zřejmé, kdo žádá, o jakou dokumentaci se Vám jedná (oddělení, období hospitalizace či léčení a jakou část dokumentace požadujete, zpětný kontakt na Vaši osobu, kam má být dokumentace zaslána, nutný úředně ověřený podpis na žádosti).
 4. K žádosti musí být přiložena kopie OP a kopie rodného listu žadatele.
 5. V případě osoby blízké kopie OP žadatele a kopie dokladu prokazujícího příbuzenský vztah.
 6. V případě osoby určené pacientem kopie OP žadatele a úředně ověřená plná moc pacienta.
 7. Žádosti zaslané pouze e-mailem nelze vyhovět.

Za zhotovení kopií či výpisů ze zdravotnické dokumentace je požadována úhrada ve výši nákladů spojených s jejich pořízením a řídí se aktuálním ceníkem výkonů SZZ Krnov S 11 009. 

Pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta zajišťuje zdravotnické zařízení v zákonné lhůtě:

a) 10 dnů ode dne obdržení žádosti, pro zdravotnické pracovníky, pokud není dohodnutá jiná lhůta
b) 30 dnů po obdržení žádosti pacienta nebo jiné oprávněné osoby
c) lhůty uvedené v bodě a), b), nejsou platné, jde-li o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ZD za účelem zajištění návaznosti péče.

Kopie, výpisy nebo opisy ze ZD poskytujeme pouze osobám starším 18 let.

Kontaktní osoba pro vyřizování žádostí:

Elen Mičíková 
I.P.Pavlova 9
794 01 Krnov  Tel. 554 690 116, e-mail: micikova.elen@szzkrnov.cz

 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--