DOTAČNÍ MANAGEMENT VE SDRUŽENÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ KRNOV, P. O.

Jednou z podmínek pro udržení vysokého standardu každé nemocnice je zabezpečení kvalitní zdravotní péče a její neustálé zlepšování. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o. proto investuje nemalé částky do obnovy a modernizace svého majetku. Významné investice se nám daří uskutečňovat také díky získaným dotacím, ať už z národních, tak i z nadnárodních zdrojů. Na dalších řádcích bychom vás chtěli informovat o aktuální dění v oblasti dotačního managementu naší nemocnice.

Na konci listopadu 2016 budou ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o. úspěšně dokončeny 2 projekty spolufinancované z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce. V současné době tedy probíhají poslední aktivity, aby byly splněny všechny stanovené cíle.

Projekt "Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice" je zaměřený na zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče o seniory, dlouhodobě nemocné a umírající pacienty, kteří pobývají na Oddělení ošetřovatelské péče v nemocnici v Městě Albrechtice. V rámci projektu byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy objektu, dále bylo pořízeno nové vybavení rekonstruovaných prostor a zdravotnická technika a došlo ke zvýšení kvalifikace zdravotnického personálu díky absolvovaným školením. Celkové náklady tohoto projektu byly plánovány ve výši cca 36,5 mil. Kč a z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce bude poskytnuta dotace 22,8 mil. Kč. Náklady nad rámec dotace budou hrazeny částečně z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje a dále z rozpočtu SZZ Krnov, p. o.

Druhým projektem je "Vybudování centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově", jehož cílem je zajištění dostupnosti kvalitní domácí ošetřovatelské péče pro seniory, handicapované, znevýhodněné a osoby v terminálním stádiu. Díky projektu bylo vybudováno nové technické zázemí pro terénní ošetřovatelskou péči v prostorách bývalého ředitelství (včetně pořízení dopravních prostředků), proběhla modernizace a obnova zdravotnických prostředků a byla prohloubena kvalifikace pracovníků prostřednictvím vzdělávacích aktivit. Celkové náklady na realizaci tohoto projektu jsou ve výši 1,5 mil. Kč a z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce bude poskytnuta dotace ve výši 1,2 mil. Kč. Náklady nad rámec dotace budou hrazeny z rozpočtu SZZ Krnov, p. o.

Další 2 aktuální investiční akce zaměřené na obnovu zdravotnické techniky v naší nemocnici probíhají díky poskytnutým dotacím z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR.

První dotace z MZČR ve výši 11 mil. Kč byla poskytnuta na pořízení skiagrafického stabilního kompletu pro radiologické oddělení, resuscitační postele, infuzní dokovací stanice, plicní ventilátory pro ARO a laparoskopické věže pro operační sály. V rámci této investice byly vybrány přístroje napříč celou nemocnicí, aby se co nejlépe pokryly rizikové oblasti vyžadující v současné době větší investice. Tato investiční akce bude dokončena do konce roku 2016.

Druhá dotace z MZČR ve výši 10 mil. Kč byla poskytnuta na pořízení multifunkčního kompletu s C-ramenem. Stávající přístroj je již na konci své životnosti a vykazuje vysokou poruchovost. Pořízením nového přístroje se výrazně zvýší diagnostické možnosti, stanice již bude s přímou digitalizací a bude výrazně snížena expozice pacienta RTG záření. Nový přístroj by měl být uveden do provozu do konce roku 2016.

Název projektu: Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p.o.
Celkové způsobilé výdaje: 79.105.670,- Kč
Stručný popis projektu: Kvalita návazné péče má ve velké míře vliv na to, zda vůbec a jak rychle se pacientovi dostane požadované péče v centrech vysoce specializované péče. Zlepšení stavu materiálně-technické základny Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, p.o. přispěje k větší efektivitě systému, protože pacienti nebudou referováni do center vysoce specializované péče z kapacitních důvodů nebo z důvodů nedostatečného technického vybavení, ale pouze na základě potřebnosti této vysoce specializované péče.
Cíle projektu: Vytvoření efektivního systému návazné péče na regionální úrovni na centra vysoce specializované péče prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p.o.
Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
"Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union"

 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--