Informace pro pacienty

Politika kvality Centrální laboratoře (CL) je zaměřena na to, abychom poskytovali výsledky vyšetření dle požadavků zákazníků (žadatelů o vyšetření).
Politika kvality je vydávána z pravomoci primáře CL a je formulována v následujících bodech:


NABÍDKA SLUŽEB
Účelem systému managementu kvality je spokojenost zákazníka s nabídkou poskytovaných vyšetření a se správností a přesností vydávaných výsledků laboratorních vyšetření. Spolupracujeme se zákazníkem od definování požadavků, poskytujeme pokyny související s preanalytickou fází vyšetření (pokyny pro odběry, transport materiálu) až po komunikaci v rámci interpretace výsledků laboratorního vyšetření.

PROHLÁŠENÍ O STANDARDU SLUŽEB LABORATOŘE

Budeme zvyšovat prestiž a utvářet povědomí o centrální laboratoři mezi zákazníky. Zavazujeme se k používání zásad správné laboratorní praxe
a uplatňování nejnovějších poznatků při realizaci laboratorních vyšetření. Vysoká úspěšnost v rámci mezilaboratorního porovnávání a externích kontrol kvality je samozřejmostí.
Centrální laboratoř jako součást Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov je bezpečným místem pro jejich pracovníky i jejich hosty. Na pracovišti dbáme na dodržování všech norem a předpisů týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce v laboratoři. S informacemi, daty a výsledky pacientů zacházíme 
s ohledem na jejich bezpečnost, utajení a důvěrnost.

ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKŮ

Máme nastaveny postupy pro neustálé zvyšování odborné způsobilosti pracovníků, kterými vytváříme personálně odborné předpoklady pro hladký chod laboratoře. Pracovníci se zavazují sledovat trendy v oblasti metod laboratorních vyšetření a zavádět do praxe dle doporučení odborných společností 
a vědeckých poznatků s cílem zvýšení standardu poskytovaných služeb.

ÚČAST VŠECH PRACOVNÍKŮ NA ZLEPŠOVÁNÍ SMK

Všichni pracovníci jsou seznamováni s dokumentací v rozsahu svých činností a jsou si vědomi povinností vyplývajících z vyhlášené politiky kvality. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxi a v rámci svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému managementu kvality. Systém managemetnu kvality je uplatněn ve všech činnostech laboratoře, zejména však v oblasti řízení a odborné způsobilosti laboratoře.

ZÁVAZEK TRVALÉ SHODY S POŽADAVKY NORMY ISO 15189

Vedení laboratoře zastoupené primářem CL (vedoucím oddělení) se zavazuje trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění plnění požadavků normy ČSN EN ISO 15189.

CELKOVÉ CÍLE SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI

Udržení statutu akreditované laboratoře a následně dodržování definovaných pravidel SMK ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 15189. 
Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků jako jeden z předpokladů schopnosti správně realizovat laboratorní vyšetření.
Zlepšovat a validovat laboratorní metody dle postupů pro validaci/verifikaci metod