Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení se dělí na část lůžkovou resuscitační, anesteziologickou a ambulantní. 
Lůžková resuscitační část disponuje šesti lůžky a zajišťuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně. Poskytuje péči všem kriticky nemocným, zejména pacientům s hrozícím selháním životních funkcí tj. vědomí, oběhu, dýchání a vnitřního prostředí nebo pacientům s nutností podpory těchto funkcí.
Tým lůžkové části ARO je složen z lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny a nelékařského personálu tvořeného sestrami se specializací v oboru intenzivní péče, všeobecnými sestrami, ošetřovatelkami a sanitářem. Tým tvořený lékařem a sestrami ARO zajišťuje resuscitační pohotovost krnovské nemocnice.

Oddělení je vybaveno moderní přístrojovou technikou. Novou generací přístrojů pro ventilační podporu plic a monitoraci životních funkcí, možností invazivních a miniinvazivní techniky monitorace hemodynamických parametrů, akutních eliminačních metod s regionální antikoagulační terapií, přístrojem pro léčebnou hypotermii,  širokým spektrem pomůcek pro zajištění dýchacích cest a dalšími

Většina nelékařského personálu ARO je proškolena v konceptu Bazální stimulace, který je součástí poskytované péče. Na lůžkové části ARO sledujeme klinické ukazatele zaměřené na výskyt nozokomiálních nákaz a podílíme se na sledování pádů a výskytu dekubitů u našich pacientů v rámci celého zdravotnického zařízení.
Snažíme se poskytovat maximálně bezpečnou a kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči mimo jiné i tím, že aktivně sledujeme stanovené ukazatele a vyhodnocujeme jejich výsledky. Pomocí zpětné vazby jsme schopni naši péči nadále zkvalitňovat.  

Návštěvní hodiny  

Po - Pá 15:00 - 16:30
So - Ne 13:00 - 16:00

Dětem do 10 let je na oddělení vstup zakázán
Návštěvní hodiny  je možné individuálně přizpůsobit potřebám našich pacientů a možnostem jejich rodin a blízkých.

Box

 

Anesteziologické pracoviště poskytuje své služby 24 hodin denně na 5 operačních sálech pro obory chirurgie, neurochirurgie, urologie, ortopedie, gynekologie a porodnictví, včetně zákrokových sálků a ambulancí pracovišť krnovské nemocnice. Anesteziologický tým tvoří lékaři ARO a anesteziologické sestry. Na pracovištích jsou prováděny techniky celkové a regionální anestézie (subarachnoideální 
a epidurální) a techniky periferních nervových blokád především pro ortopedické pacienty. Subarachnoideální anestezii je možné využít pro Císařské řezy, kdy je matka během výkonu při vědomí a může vnímat první okamžiky narození svého dítěte. Periferní nervové blokády nebo zavádění epidurálních katétrů umožňují časnou pooperační analgezii zejména u rozsáhlých chirurgických výkonů, totálních kloubních náhrad 
a operací ramene. Na anesteziologickém úseku aktivně sledujeme kvalitu peroperační tepelné pohody našich pacientů a pooperační epidurální analgézie.

Ambulance chronické bolesti slouží k řešení stavů chronické a nesnesitelné bolesti trvající více než tři měsíce. Jedná se o pacienty, u kterých nebyl dosavadní  léčbou dosažen přijatelný efekt a  bolest u nich výrazně zhoršuje kvalitu života. Mnoho z nich trpí depresivním syndromem,  poruchami spánku či nechutenstvím.
Na ambulanci ošetřujeme nejčastěji pacienty:

  • s bolestmi pohybového aparátu (klouby, kosti, svaly, páteř), často po prodělané operaci nebo naopak při nemožnosti operaci provést
    po amputacích končetin se vzniklými fantomovými bolestmi
  • s dlouhodobou bolestí trojklaného nervu
  • s bolestí po prodělaném pásovém oparu 
  • s neuropatickými bolestmi různého původu
  • s bolestí na podkladě zhoubného onemocnění

Pro léčbu bolesti využíváme neinvazivní možnosti terapie formou kombinované farmakoterapie, denní infuzní léčby (včetně vasodilatačních infuzí a pulzní kortikoterapie z indikace jiných odborností), ale také invazivní metody jako obstřiky, epidurální kaudální analgezii a svodné techniky. Při léčbě neuropatické bolesti pak 
i lokální léčbu formou náplasti s obsahem extraktu z chilli papriček či náplasti s místním anestetikem. Spolupracujeme s obory neurologie, ortopedie a rehabilitace. Od nově příchozích pacientů do poradny požadujeme doporučení praktického nebo odborného lékaře. 
Ambulance chronické bolesti se nachází v budově I (budova školky). Pracoviště infuzní terapie v hlavní budově nemocnice pod traktem centrálního a urgentního příjmu. 
Pracovní tým tvoří dvě všeobecné sestry a lékař MUDr. Aneta Raidová.

Telefon do ordinace: 554 690 262 / infuzní terapie 554 690 275

Anesteziologická ambulance je otevřena od října 2014. Jsou zde prováděna předanestetická vyšetření nezbytná pro všechny operační výkony. Jednotlivá předoperační vyšetření (interní, laboratorní, RDG apod.) jsou zhodnocena, případně doplněna o další nezbytná vyšetření. Lékařem je navržen optimální typ anestézie a premedikace individuálně pro každého klienta. Pokud klient souhlasí s navrženým typem anestézie, podepíše informovaný souhlas s anestézií a je poučen o předoperační době lačnění. 
Návštěva ambulance je vhodná nejdříve 14dní před plánovaným operačním výkonem, ideálně 3-5 dní předem.
K předanestetickému vyšetření je požadováno: 

  • Vyšetření indikujícího lékaře operačního oboru
  • Předoperační vyšetření praktického lékaře, případně lékaře odborné ambulance, kterou jste v rámci předoperačního vyšetření navštívil/a.
  • Průkaz pojištěnce

Anesteziologická ambulance se nachází v budově I (budova školky). Pracovní tým tvoří všeobecná sestra a lékař ARO.

Telefon do ordinace: 554 690 262

Nutriční ambulance je zaměřena na řešení stavu malnutrice. Po zhodnocení individuálního stavu výživy jsou pacientům předepisovány adekvátní výživové přípravky. 
Nutriční ambulance se nachází v budově I (budova školky). Pracovní tým tvoří všeobecná sestra a lékař Prim. MUDr. Marek Spyra.

Telefon do ordinace: 554 690 262

Ordinační doba: viz ordinační hodiny