Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) ve Městě Albrechticích pokračuje v dlouholeté tradici péče o nemocné. V indikacích převažují stavy po CMP (centrální mozková příhoda) s paresami, stavy poúrazové s postižením mozku a míchy, nervová degenerativní onemocnění a s věkem nemocných přibývajících postižení mozku na podkladě oběhové nedostatečnosti. Z toho vyplývá nutnost o takové osoby, odkázané na dopomoc a závislé ve své existenci na ošetřovatelské péči, pečovat s maximální trpělivostí, profesionalitou a zkušenostmi.

Žádost o přijetí pacienta do LDN M. Albrechtice

Kontaktní adresa: Nemocniční 4, 793 95 Město Albrechtice

Návštěvní hodiny: 
pondělí – pátek od 15:00 hod do 17:00 hod.
sobota, neděle a svátky od 13:00 hod do 16:00 hod.
vyžaduje-li to zdravotní stav klienta je možná návštěva v kteroukoli denní či noční hodinu 
(nahlásí sloužící sestře na oddělení)

Indikace k přijetí na lůžko následné zdravotní ošetřovatelské péče:

  • z jiného oddělení lůžkové zdravotní péče s propouštěcí (překladovou) zprávou, jejíž součástí je zdůvodnění překladu (stávající rozsah a návrh další ošetřovatelské péče)
  • z vlastního sociálního prostředí s návrhem ošetřujícího lékaře, jehož součástí je zdůvodnění přijetí na ošetřovatelské lůžko. Pokud byl pacient ošetřován home - care či zdravotní sestrou ošetřujícího lékaře, je uveden stávající rozsah a návrh další ošetřovatelské péče.

 

Odborné ošetřovatelství na tomto typu lůžkové zdravotní péče znamená zabezpečení všech ošetřovatelských výkonů na základě lékařské indikace (tj. péče o hygienu, výživu, vyměšování aktivizace pacienta včetně vertikalizace, nácvik chůze apod. rehabilitace fatických poruch, antidekubitální režim, převazy, ošetřování dekubitů a bércových vředů, ošetřování stomií, drénů a kanyl, podávání léků včetně infuzí, odběry biologického materiálu, sledování základních životních funkcí atd.). Sociální zajištění řeší sociální sestra, která úzce spolupracuje s rodinnými příslušníky, poskytuje poradenství v sociální oblasti a řeší aktuální problémy nemocných LDN.
V LDN je celkem 45 lůžek.