Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Neurologické oddělení poskytuje péči pro neurologické onemocnění hlavně akutního rázu a diagnosticky a terapeuticky náročnější stavy ze spádu cca 100 000 obyvatel SZ části moravskoslezského kraje. Dle charakteru onemocnění na lůžkové části standardních lůžek, nebo na JIP, ev. v ambulantní části oddělení.

Lůžková část standardní - 10 pokojů s 28 ti lůžky. Další dva pokoje s 4 mi lůžky v režimu intermediální péče jsou přičleněné k neurologické JIP. Informace k provozu lze získat na tel. 554 690 365.

Oddělení zabezpečuje: 
Neurologická vyšetření a terapie cévních onemocnění mozku a míchy, záchvatových onemocnění a epilepsie, zánětlivých onemocnění nervové soustavy, neurodegenerativních chorob, nervosvalových postižení, demyelinizace, myastenie a jiné poruchy nervosvalového přenosu, nádorové a úrazové postižení nervové soustavy, léčbu spasticity a fokálních dystonií, extrapyramidové poruchy, vertebrogenní onemocnění s diskopatiemi, radikulopatiemi. Obstřiky kořenové, epidurální, nervových kmenů, kompletní diagnostika a léčba vertebrogenních poruch, neurologická diagnostika, funkční diagnostika, RDG došetření, EMG, manuální ošetření a aplikace RHB a FT, obstřiky, diferenciální diagnostika organické a funkční poruchy, vytypování stavů určených k NCH terapii a její zajištění ve spoluprací s neurochirurgem. Realizace výkonů myoskeletární medicíny, likvorových vyšetření, ve spolupráci s RDG lumbální radikulografie, perimyelografie, postKL CT vyš páteřního kanálu. Oddělení umístěné v budově B nemocnice v 2.NP, po celkové rekonstrukci, moderně vybavené , pacientské komfortní pokoje s vlastním sociálním zařízením. Odd. navazuje na rehabilitační provozy v l. NP a dále bezprostředně na celý potřebný komplement- laboratoře, CT, AG, sono. Při léčbě cévních mozkových příhod je uplatňován kompletní iktový program , včetně zabezpečení provádění systémové trombolýzy pro celou spádovou oblast.
Je provozováno i vlastní neurosonologické pracoviště s prováděním i transkraniálního vyšetření mozkových cév. 
Oddělení disponuje novým zařízením pro video EEG monitoring a polysomnografii pro vyšetřování záchvatových onemocnění a spánkových poruch.

Lůžková část - neurologická JIP- tel. 554 690 370 ,kapacita 5 lůžek intenzivní péče a 4 lůžka intermediální péče pro poskytování akutní péče pro neurologické nemocné. Cévní mozkové příhody, akutní nervosvalová onemocnění, záchvatová postižení, neuroinfekce, stavy po operacích a traumatech CNS. Vybavení nejmodernějším monitorovacím systémem včetně monitorování EEG. Neurologická JIP funguje pro cévní mozkové příhody i jako iktová jednotka pro zajištění akutní diagnostiky a léčby, včetně systémové trombolýzy .

Iktové centrum Krnov-/ IC Krnov/ organizační propojení neurologického oddělení Krnov, především neurologické JIP, iktové jednotky, neurosonologického pracoviště s ostatními pracovišti SZZ Krnov pro zajištění nejefektivnějšího a nejrychlejšího postupu pro zajištění akutní diagnostiky a léčby CMP , ale i další péče- prevence recidivy, léčby komplikací, rehabilitace, ošetřovací péče. Neurologická pracoviště takto navazují na pracoviště CT, laboratoře, interní odd, ARO, neurochirurga, rehabilitaci, následná ošetřovatelská lůžka. Koordinátor a vedoucí iktového centra - prim MUDr. V. Šigut, MBA. IC funguje také v přímé návaznosti na systém rychlé lékařské pomoci celého spádového regionu . Pracoviště je akreditováno odbornou neurologickou cerebrovaskulární společností a ministerstvem zdravotnictví ČR Je zařazeno do sítě IC ČR a pokrývá severozápadní část Moravskoslezského kraje a může na žádost RLP poskytnou péči východní části Jesenicka.

Systémová trombolýza - léčbu lze na iktové jednotce provést do 4,5 hodin od vzniku cévní mozkové příhody. Po včasném přivolání lékařské záchranné služby je po diagnostikování vhodného typu onemocnění možno transportovat pacienta z celého regionu přímo na krnovskou neurologickou JIP. Lékaři RLP a ostatní zdravotnické zařízení mohou kdykoliv stav svého pacienta s CMP konzultovat ohledně trombolýzy ev. jiné léčby přimo s naším neurologem - na tel čísle JIP/ 554 690 370 ev mob 724 717 425 , kde i další informace.

Návštěvní hodiny: denně 1500 - 1630, víkendy a svátky 1300 - 1630

 

Ambulantní část navazuje přímo na lůžkovou část v 2 NP – zahrnuje - ambulanci, laboratoře EEG, EMG, evokované potenciály.

Na těchto pracovištích je níže uvedená základní ordinační doba, kromě akutních stavů a akutních konzilií s doporučením lékaře je nutné objednání předem. V uvedené doby je možné objednání i telefonicky. Je potřeba počítat s polední pauzou na oběd pro personál 30 min. - dle aktuální provozní situace se pohybuje mezi 11:30 - 13:00 hodinou.

Organizačně dále navazují na tyto ambulantní části -

na vlastní ambulanci - neurosonologické /ultrazvukové/ pracoviště

na EEG - spánkové centrum, poradna a spánková laboratoř Krnov

na EMG - centrum, poradna pro léčbu botulotoxinem, regionální centrum spasticky Krnov 

Ordinační doba: viz ordinační hodiny  

Ambulance - tel. 554 690 363 – denně konziliární vyšetření pro jiná zdravotnická zařízení a oddělení dle objednání s doporučením. Dispenzarizace pacientů, u kterých je nutné další sledování po léčbě na oddělení. Záchvatová,cévní, demyelinizační, extrapyramidové, degenerativní , nervosvalová onemocnění. Vyšetření s doporučením lékaře a po objednání.
Při ambulanci je provozováno i neurosonologické pracoviště s možností vyšetřování extra i intrakraniálních mozkových cév, vyšetřování očnice, očního nervu (informace na kl. 363).

EEG vyšetřovna – tel. 554 690 364, provádí vyšetření EEG nativní, EEG po spánkové deprivaci, dle objednání, se žádankou, po doporučení neurologa, u laborantky EEG.

Při EEG vyšetřovně je provozováno spánkové centrum-spánková poradna a spánková laboratoř. Provádí se diagnostika léčba spánkových poruch vyžadujících speciální vyšetřovací metody a léčbu-  syndromy spánkové apnoe, narkolepsie, hypersomnie, parasomnie, nejasné stavy nadměrné denní spavosti.  Je zajištěno poradenství na základě žádostí ošetřujícího lékaře. Provádí se zde vyšetření, která po klinickém zhodnocení určuje lékař spánkového centra- polysomnografie, limitovaná polygrafie, Apnealink  . V případě zjištění potřeby speciální léčby ve spánku např. přístrojem CPAP se provádí nastavení  léčby autoCPAP vyšetřením a zajištění pomůcek na léčbu. Pacient je s touto léčbou dále na pracovišti sledován a je upravována léčba, včetně možností i telemetrických kontrol a úprav léčby.  Některá vyšetření se provádí za hospitalizace na neurologii, některá ambulantně. Bližší informace přes  EEG vyšetřovnu-  tel  kl. 364
Při EEG vyšetřovně je zabezpečováno i videoEEG  vyšetření za hospitalizace na základě domluvy a doporučení ošetřujícího neurologa.
 

Ordinační doba: viz ordinační hodiny

EMG vyšetřovna – tel. 554 690 366 - provádí vyšetření všech modalit EMG - kondukce, jehlová EMG, speciální EMG testy, vyšetření s repetitivní stimulací, TA analýzy, MUP analýzy, testy latentní tetanie, blink reflex.
Při EMG je provozováno centrum pro léčbu botulotoxinem, především pro léčbu všech druhů dystonií a některé extrapyramidové a další poruchy. Je provozována i nervosvalová poradna. Na poradnu a centrum pro léčbu botulotoxinem navazuje činnost regionálního centra spasticky Krnov, která je zaměřená na léčbu spasticky jako následku cévní mozkové příhody event., jiných postižení centrálního nervstva hlavně za použití botulotoxinu.

Léčba a vyšetření na doporučení neurologa, objednávání a další informace přes EMG vyšetřovnu na tel. kl. 366.

Ordinační doba: viz ordinační hodiny

EP vyšetřovna (evokované potenciály) - navazuje na EMG vyšetřovnu - provádí vyšetření VEP, BAEP, SSEP, MEP, dle objednání, se žádankou, na doporučení neurologa, objednávání u EMG laborantky.

Ordinační doba: viz ordinační hodiny