Informace pro pacienty

Posláním Lůžek sociální péče SZZ Krnov je

• poskytovat pomoc a péči osobám propuštěným ze zdravotnického zařízení v případech, kdy po propuštění ze zdravotnického zařízení nelze pomoc nebo péči o osobu zajistit prostřednictvím jiné osoby, terénní nebo pobytové sociální služby

• zajistit poskytování služby po přechodnou dobu, tj. do doby, než je osobě zajištěna odpovídající pomoc a péče prostřednictvím jiné osoby, terénní nebo pobytové sociální služby. Délka pobytu při zahájení poskytování služby je stanovena na 6 měsíců, v odůvodněných případech je možno poskytování služby prodloužit

• pomáhat uživateli a jeho příbuzným během celé doby pobytu s řešením sociální situace  

Cíle služby

• dosazení nejvyšší možné míry soběstačnosti uživatele služby 
• ve spolupráci s uživatelem a jemu blízkými osobami zajistit návazné poskytování pomoci a péče v potřebném rozsahu po ukončení pobytu na Lůžku sociální péče

Cesty k dosažení cíle:

• podpora v rozvoji a zachování nejvyšší možné míry soběstačnosti
• podpora v dosahování individuálně stanovených osobních cílů
• příprava na předání uživatele jinému poskytovateli podpory a péče
• spolupráce s rodinnými příslušníky a dalšími osobami blízkými uživateli
• spolupráce s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb
• poskytování sociálního poradenství

Principy poskytované sociální služby:

 respekt k jedinečnosti
Každého uživatele vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své vlastnosti, potřeby, přání, zájmy, z kterých se snažíme vycházet při plánování podpory a péče.

• podpora samostatnosti
Uživatele podporujeme k co největšímu možnému rozsahu úkonů, které je schopen sám zvládnout a tím mu umožňujeme co nejvíce řídit a vést život dle vlastních pravidel.

• vzájemná spolupráce při řešení situace
Na poskytování pobytové služby se podílí sociální i zdravotničtí pracovníci. Důležitými osobami pro uživatele služby mohou být rodinní příslušníci, jiné blízké osoby, jiní poskytovatelé sociálních či zdravotních služeb. Dle potřeby zapojujeme do hledání optimálního řešení situace všechny pro uživatele potřebné osoby.