Informace pro pacienty

Práva pacieta ve polském jazyce. Aktualizováno 1.9.2020

PRAWA PACJENTÓW
Według ustawy numer 372/2011 Dz.U., która jest ważna od 1. 4. 2012 roku.
1. Świadczenia zdrowotne można pacjentowi udzielić tylko za wyrażeniem jego dobrowolnej świadomej zgody, po uzyskaniu odpowiednich informacji, jeżeli ustawa ta nie podaje inaczej.
2. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej na kwalifikowanym poziomie. 
3. Pacjent ma w ramach świadczeń zdrowotnych dalej prawo


a) na szacunek, na godną opiekę, na taktowne zachowanie i na zachowanie intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w zgodzie z charakterem świadczonych usług zdrowotnych, 
b) wyboru kompetentnego świadczeniodawcy udzielającego świadczenia zdrowotne, które odpowiadają potrzebom zdrowotnym pacjenta i ośrodku świadczenia zdrowotnego jeżeli ustawa ta albo inne przepisy prawne  nie podają inaczej.
c) wnioskować usługi konsultacyjne od innego świadczeniodawcy, albo pracownika w zakresie świadczenia zdrowotnego, niż jest ten, który świadczy mu usługi zdrowotne, nie jest to jednak aktualne jeżeli chodzi o świadczenia zdrowotne niezwłoczne albo o osoby w stanie aresztu, stanie więżenia albo stanie detencji asekuracyjnej,
d) zapoznania się z regulaminem wewnętrznym ośrodku świadczenia zdrowotnej opieki łóżkowej albo jednodniowej (dalej tylko „regulamin wewnętrzny“),
e) na 
1. ciągła obecność przedstawiciela pełnomocnego, albo osoby podanej przez przedstawiciela pełnomocnego, opiekuna albo innej osoby, do której opieki został pacjent skierowany na podstawie decyzji sądu albo innej instytucji, jeżeli jest on osobą nie pełnoletnią,
2. ciągła obecność przedstawiciela pełnomocnego, albo osoby podanej przez przedstawiciela pełnomocnego, jeżeli jest osobą pozbawioną zdolności prawnej, albo osobą z ograniczoną zdolnością prawną w taki sposób, że nie jest zdolny osądzić świadczenia zdrowotne, albo następstwa ich świadczenia (dalej tylko „pacjent pozbawiony zdolności prawnej“),
3. obecność osoby bliskiej albo osoby podanej przez pacjenta, 
i w zgodzie z innymi przepisami prawnymi i regulaminem wewnętrznym i jeżeli obecność tych osób nie naruszy świadczenie usług zdrowotnych, nie jest to jednak aktualne jeżeli chodzi o osoby w stanie aresztu, stanie pozbawienia wolności albo stanie detencji asekuracyjnej i nie dotyczy to art. 47 ust. 1 litera b),
f) zostać uprzednio powiadomiony o kosztach świadczonych usług zdrowotnych opłacanych w całości albo częściowo ze środków społecznego ubezpieczenia zdrowotnego i o sposobie uiszczenia, jeżeli to stan zdrowotny pacjenta umożliwia,
g) znać imię, albo imiona, i nazwiska pracowników zdrowotnych i innych pracowników kwalifikowanych uczestniczących bezpośrednio w ramach świadczeń usług zdrowotnych i osób przygotowujących się u świadczeniodawcy do pracy w ramach świadczenia usług zdrowotnych, które są obecne przy świadczeniu usług zdrowotnych, albo prowadzą działalność, które jest częścią nauczania,
h) odmówić obecność osób, które bezpośrednio nie uczestniczą w ramach świadczenia usług zdrowotnych, i osób przygotowujących się do pracy w ramach świadczenia usług zdrowotnych,
i) przyjmować wizyty w ośrodku świadczenia zdrowotnej opieki łóżkowej albo jednodniowej i to
z uwzględnieniem na swój stan zdrowotny i w zgodzie z regulaminem wewnętrznym i sposobem, który nie narusza praw innych pacjentów, jeżeli ustawa ta albo inne przepisy prawne nie podają inaczej,
j) przyjmować w ośrodku świadczenia zdrowotnej opieki łóżkowej albo jednodniowej opiekę duszpasterską i wsparcie duchowne od kościoła i od gmin wyznaniowych rejestrowanych w Republice Czeskiej albo od osób powierzonych działaniem w ramach duszpasterstwa (dalej tylko „duszpasterze“) w zgodzie z  z regulaminem wewnętrznym i sposobem, który nie narusza praw innych pacjentów i ze względu na swój stan zdrowotny, jeżeli inne przepisy prawne nie podają inaczej nie można wizytę duszpasterza pacjentowi odmówić w przypadku zagrożenia jego życia albo ważnego uszkodzenia zdrowia, jeżeli inne przepisy prawne nie podają inaczej,
k) na świadczenie usług lekarskich w środowisko co możliwie najmniej ograniczającym i przy zabezpieczeniu jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług zdrowotnych.
4. Pacjent, który jest osobą pozbawioną zdolności prawnej albo który jest nie pełnoletni, może wnioskować, żeby przy świadczeniu usług zdrowotnych nie była obecna osoba według ustępu 3 litery e), jeżeli pacjent podaje, że chodzi o osobę która go katuje albo inaczej maltretuje albo zaniedbuje. W takim przypadku postępuje się według art. 35 ust. 5.